5431582
Guest online 11
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
งานวิชาการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเอกสารวิชาการ

ลำดับที่เรื่องไฟล์
1ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด
2ศูนย์ข่าวสาละวิน ม.เชียงใหม่
3ประเภทของยาเสพติด
4ชนิดของยาเสพติด
5โทษของสารเสพติด
6ลักษณะของผู้ติดยา
7การบำบัดรักษา
8พ.ร.บ. ยาเสพติด
9

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

10การจัดการองค์ความรู้ (http:km.oncb.go.th)
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home