5431577
Guest online 6
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
 
(แสดงมา 906 วัน 2 ชั่วโมง 9 นาที อ่าน 1956 คน) 19 ต.ค. 2559
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561
 
(แสดงมา 486 วัน 8 ชั่วโมง 9 นาที อ่าน 2037 คน) 4 ธ.ค. 2560
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 3/2561แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561
 
(แสดงมา 377 วัน 1 ชั่วโมง 39 นาที อ่าน 2446 คน) 21 มี.ค. 2561
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 5/2561 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ 
nncmc5-61.pdf
 
(แสดงมา 363 วัน 18 ชั่วโมง 39 นาที อ่าน 3209 คน) 3 เม.ย. 2561
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 9/2561 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 
nncmc9-61.pdf.pdf
 
(แสดงมา 324 วัน 23 ชั่วโมง 9 นาที อ่าน 2001 คน) 11 พ.ค. 2561
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
บทสรุปผู้บริหารคำนำ สารบัญปกรายงานบทที่ 1บทที่ 2บทที่ 3สารบัญตารางจังหวัดตารางจังหวัด
 
(แสดงมา 121 วัน 17 ชั่วโมง 39 นาที อ่าน 560 คน) 26 พ.ย. 2561
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามบาเสพติด เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 
62.pdf
 
(แสดงมา 121 วัน 17 ชั่วโมง 39 นาที อ่าน 955 คน) 26 พ.ย. 2561
โครงการสร้างเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของ การขับเคลื่อนนโยบายยาเสพติด 
โครงการสร้างเกณฑ์ชี้วัด
 
(แสดงมา 83 วัน 22 ชั่วโมง 39 นาที อ่าน 703 คน) 2 ม.ค. 2562
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home