5170961
Guest online 33
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
 
(แสดงมา 343 วัน 10 ชั่วโมง 45 นาที อ่าน 615 คน) 19 ต.ค. 2559
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นําร่องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นําร่องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนประชารัฐร
 
(แสดงมา 331 วัน 4 ชั่วโมง 45 นาที อ่าน 571 คน) 31 ต.ค. 2559
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปั
 
(แสดงมา 331 วัน 4 ชั่วโมง 45 นาที อ่าน 446 คน) 31 ต.ค. 2559
โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
(แสดงมา 330 วัน 4 ชั่วโมง 15 นาที อ่าน 1173 คน) 1 พ.ย. 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐
 
(แสดงมา 291 วัน 8 ชั่วโมง 45 นาที อ่าน 4216 คน) 9 ธ.ค. 2559
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 
บทสรุปผู้บริหารนอกรายงานปกรายงานคำนำ สารบัญบทสรุปผู้บริหารบทที่ 1บทที่ 2บทที่ 3
 
(แสดงมา 107 วัน 12 ชั่วโมง 45 นาที อ่าน 576 คน) 7 มิ.ย. 2560
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home