5290634
Guest online 6
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
 
(แสดงมา 650 วัน 16 ชั่วโมง 42 นาที อ่าน 1472 คน) 19 ต.ค. 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐
 
(แสดงมา 598 วัน 14 ชั่วโมง 42 นาที อ่าน 5931 คน) 9 ธ.ค. 2559
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561
 
(แสดงมา 230 วัน 22 ชั่วโมง 42 นาที อ่าน 1447 คน) 4 ธ.ค. 2560
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 3/2561แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561
 
(แสดงมา 121 วัน 16 ชั่วโมง 12 นาที อ่าน 1147 คน) 21 มี.ค. 2561
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 5/2561 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ 
nncmc5-61.pdf
 
(แสดงมา 108 วัน 9 ชั่วโมง 42 นาที อ่าน 824 คน) 3 เม.ย. 2561
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 9/2561 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 
nncmc9-61.pdf.pdf
 
(แสดงมา 69 วัน 14 ชั่วโมง 12 นาที อ่าน 998 คน) 11 พ.ค. 2561
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home