5447199
Guest online 17
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
มัลติมีเดียสื่อชาวบ้าน

ลำดับที่ เรื่อง ปีที่ผลิต ไฟล์
1 พลังแผ่นดิน...เข้มแข็ง ร่วมแรง เฝ้าระวังกวาดล้างยาเสพติด (สัญญา คุณากร) 2548 ดาวน์โหลด
2 พลังแผ่นดิน...เข้มแข็ง ร่วมแรง เฝ้าระวังกวาดล้างยาเสพติด (พอลล่า เทย์เลอร์) 2548 ดาวน์โหลด
3 พลังแผ่นดิน.. เข้มแข็ง ร่วมแรง เฝ้าระวังกวาดล้างยาเสพติด (ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์) 2548 ดาวน์โหลด
4 ให้โอกาส 2548 ดาวน์โหลด
5 รวมเลือดเนื้อ 2547 ดาวน์โหลด
6 ภราดร 2547 ดาวน์โหลด
7 เท่ 2545 ดาวน์โหลด
8 เก่งกับนุ่นผจญภัย   ดาวน์โหลด
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home