5447191
Guest online 10
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
มัลติมีเดียสื่อสารคดี

ลำดับที่ เรื่อง ปีที่ผลิต ไฟล์
1 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 2549 ดาวน์โหลด
2 ไม่สิ้นสายธารพระเมตตา 2549 ดาวน์โหลด
3 ช่วยชาวเขา..ชาวเราชาวโลก 2549 ดาวน์โหลด
4 ดอยคำแทนดอยฝิ่น 2549 ดาวน์โหลด
5 ต้นกล้าแห่งความหวัง 2549 ดาวน์โหลด
6 น้ำพระราชหฤทัยดับไฟขุนเขา 2549 ดาวน์โหลด
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home