5447193
Guest online 11
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
สอบถามข้อมูล

 
 
ห้อง
จำนวนกระทู้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
คำบรรยายความหมายของ
2
แนะนำสถานีบำบัดน่าสนใจ
0
จะเลิกที่ไหน

0
แจ้งเบาะแส
0
สถานบำบัดพื้นที่ ภาค๘
อยากทราบสถานที่บำบัดยาเสพติด พื้นที่ภาคใต้ตอนบน
2
สอบถามปัญหาการนำเข้าข้อมูลระบบกำลังพล

สอบถามปัญหาการนำเข้าข้อมูลระบบกำลังพลได้ที่นี่

16

Username  Password   ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home