5247636
Guest online 31
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
งานวิชาการการวิจัย/การสำรวจและการประเมินผลการประเมินผล

ลำดับที่ เรื่อง ช่วงเวลา ไฟล์/เอกสารประกอบ
1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560   บทสรปผู้บริหารนอกรายงาน ปกรายงาน คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3
2 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559   บทสรุปผู้บริหารนอกรายงาน ปกรายงาน คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 สารบัญตาราง ตารางจังหวัด


เรื่อง
ช่วงเวลา
    
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home