5431613
Guest online 42
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
งานวิชาการการวิจัย/การสำรวจและการประเมินผลการวิจัย/การสำรวจ

ลำดับที่ เรื่อง ช่วงเวลา ไฟล์/เอกสารประกอบ
1 โครงการศึกษารูปแบบและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อมและ/หรือสารเสพติดที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน    
2 รายงานการสำรวจ เรื่อง ความคาดหวังเพื่อการพัมนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ผ่านการบังคับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตกรุงเทพมหานคร    
3 โครงการจัดทำตัวชี้วัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    


เรื่อง
ช่วงเวลา
    
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home