5431572
Guest online 1
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์มติ/คำสั่ง/ข้อสั่งการคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ลำดับที่ คำสั่งที่ เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์/เอกสารประกอบ
1 81/2551 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มเติม 30 เม.ย. 2551  


คำสั่งที่
เรื่อง
ลงวันที่
  
    
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home