5431589
Guest online 18
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์มติ/คำสั่ง/ข้อสั่งการคำสั่ง ศอ.ปส.

ลำดับที่ คำสั่งที่ เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์/เอกสารประกอบ
1 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 9-61 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 9-61 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 11 พ.ค. 2561 nncmc9-61.pdf.pdf
2 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 5-61 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 5-61 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ 3 เม.ย. 2561 nncmc5-61.pdf
3 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 9-60 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 9-60 มาตราฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 28 มิ.ย. 2560 9(6).pdf
4 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 8-60 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 8-60 จัดตั้งสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office - BLO) เพิ่มเติม 28 มิ.ย. 2560 8(8).pdf
5 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 6-60 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 6-60 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 28 มิ.ย. 2560 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 6-60 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำ
6 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 5-60 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 5-60 แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 15 พ.ค. 2560 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 5-60 แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 4-60 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 4-60 แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 18 เม.ย. 2560 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 4-60 แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท
8 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 3-60 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 3-60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและมาตรการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 18 เม.ย. 2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและมาตรการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
9 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 2-60 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 2-60 แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 18 เม.ย. 2560 แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
10 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 1-60 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 1-60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 18 เม.ย. 2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
11   คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 14 แนวทางการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยวิธีการครอบครอง หรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม 23 ธ.ค. 2559 คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 14 แนวทางการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยวิธีการครอบครอง หรือให้มีกา
12   คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 13 แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการมาตรการทางกฎหมายต่อขบวนการค้ายาเสพติด 23 ธ.ค. 2559 คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 13 แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการมาตรการทางกฎหมายต่อขบวนการค้ายาเสพติด
13   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 12 ปรับปรุงคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 10-2559 23 ธ.ค. 2559 คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 12 ปรับปรุงคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 10/2559
14   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 19 ต.ค. 2559 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
15   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 10 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร 26 ก.ค. 2559 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 10 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร
16   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 9 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน 26 ก.ค. 2559 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 9 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน
17   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 26 ก.ค. 2559 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
18   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 7 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 ก.ค. 2559 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 7 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
19   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกีบยาเสพติด และปล่อยปละละเลย 26 ก.ค. 2559 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกี
20   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร 26 ก.ค. 2559 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพ
21   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด 26 ก.ค. 2559 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
22   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 3 คณะทำงานประสานงานหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม ไทย - ออสเตรเลีย 26 ก.ค. 2559 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 3 คณะทำงานประสานงานหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม ไทย - ออสเตรเลีย
23   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 2 ปรับปรุงคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 1-2558 26 ก.ค. 2559 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 2 ปรับปรุงคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 1-2558
24   ศอ.ปส. คำสั่งที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานปราบปรามนักค้ายาเสพติดเครือข่ายสำคัญ 26 ก.ค. 2559 ศอ.ปส. คำสั่งที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานปราบปรามนักค้ายาเสพติดเครือข่ายสำคัญ


คำสั่งที่
เรื่อง
ลงวันที่
  
    
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home