5431578
Guest online 7
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
พระราชดำรัสเรื่องทั่วไป

ลำดับที่ เรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่ ไฟล์/เอกสารประกอบ
1 พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 8 เม.ย. 2518 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  
2 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 26 พ.ย. 2513 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  
3 พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ 15 ต.ค. 2513 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  
4 พระราชดำรัส พระราชทางแก่นักศึกษาวิชาพยาบาล 31 ก.ค. 2510 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  


เรื่อง
วัน/เดือน/ปี
  
สถานที่
    
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home