5447195
Guest online 13
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
ติดต่อ ศอ.ปส.

ลำดับที่ สถานที่ ไฟล์แผนที่
1
สำนักงาน ปปส. ภาค 1 part1.pdf
2
สำนักงาน ปปส. ภาค 2 part2.pdf
3
สำนักงาน ปปส. ภาค 3 part3.pdf
4
สำนักงาน ปปส. ภาค 4 part4.pdf
5
สำนักงาน ปปส. ภาค 5 part5.pdf
6
สำนักงาน ปปส. ภาค 6 part6.pdf
7
สำนักงาน ปปส. ภาค 7 part1.pdf
8
สำนักงาน ปปส. ภาค 8 part8.pdf
9
สำนักงาน ปปส. ภาค 9 part9.pdf
10
สำนักงาน ปปส. กทม. part1.pdf
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home