5660872
Guest online 21
สมาชิก 0

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามบาเสพติด เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติ
(แสดงมา 96 วัน 14 ชั่วโมง 4 นาที อ่าน 716 คน) 21 ก.พ. 2563
 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 285/2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 285/2562
(แสดงมา 121 วัน 2 ชั่วโมง 34 นาที อ่าน 328 คน) 28 ม.ค. 2563
 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 1/2562 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 1/2562 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบ
(แสดงมา 121 วัน 2 ชั่วโมง 34 นาที อ่าน 341 คน) 28 ม.ค. 2563
 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2563 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนล่าง ปี 2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2563 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนล่าง
(แสดงมา 121 วัน 2 ชั่วโมง 34 นาที อ่าน 190 คน) 28 ม.ค. 2563
 
รายงานโครงการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 
โครงการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562
(แสดงมา 164 วัน 4 นาที อ่าน 248 คน) 17 ธ.ค. 2562
 
รายงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 
โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562
(แสดงมา 207 วัน 21 ชั่วโมง 34 นาที อ่าน 187 คน) 4 พ.ย. 2562
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


25 พฤษภาคม 2563 14:04 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home