"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
5212325
Guest online 49
รŠรร’ยชร”ยก 0

แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561
(แสดงมา 78 วัน 18 ชั่วโมง 17 นาที อ่าน 643 คน) 4 ธ.ค. 2560
 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 
บทสรุปผู้บริหารนอกรายงาน ปกรายงาน คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3
(แสดงมา 262 วัน 14 ชั่วโมง 17 นาที อ่าน 1217 คน) 7 มิ.ย. 2560
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐
(แสดงมา 446 วัน 10 ชั่วโมง 17 นาที อ่าน 5173 คน) 9 ธ.ค. 2559
 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
(แสดงมา 498 วัน 12 ชั่วโมง 17 นาที อ่าน 1041 คน) 19 ต.ค. 2559
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


19 กุมภาพันธ์ 2561 03:17 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home