5684329
Guest online 1
สมาชิก 0

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามบาเสพติด เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติ
(แสดงมา 172 วัน 8 ชั่วโมง 54 นาที อ่าน 1011 คน) 21 ก.พ. 2563
 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 285/2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 285/2562
(แสดงมา 196 วัน 20 ชั่วโมง 54 นาที อ่าน 511 คน) 28 ม.ค. 2563
 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 1/2562 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 1/2562 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบ
(แสดงมา 196 วัน 20 ชั่วโมง 54 นาที อ่าน 459 คน) 28 ม.ค. 2563
 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2563 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนล่าง ปี 2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2563 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนล่าง
(แสดงมา 196 วัน 20 ชั่วโมง 54 นาที อ่าน 288 คน) 28 ม.ค. 2563
 
รายงานโครงการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 
โครงการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562
(แสดงมา 239 วัน 18 ชั่วโมง 24 นาที อ่าน 347 คน) 17 ธ.ค. 2562
 
รายงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 
โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562
(แสดงมา 283 วัน 16 ชั่วโมง 24 นาที อ่าน 275 คน) 4 พ.ย. 2562
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


7 สิงหาคม 2563 18:54 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home