"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
5028440
Guest online 2
รŠรร’ยชร”ยก 0

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจฯ ไปสู่การปฏิบัติ วันที่ 2 กันยายน 2559 
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชารัฐ แผนประชารัฐฯ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง ภารกิจ และระบบการขับเคลื่อน โดย เลขาธิการ ป.ป.ส. การปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ โดย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
(แสดงมา 20 วัน 3 ชั่วโมง 31 นาที อ่าน 135 คน) 6 ก.ย. 2559
 
แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ สู่วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ สู่วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ช
(แสดงมา 28 วัน 7 ชั่วโมง 31 นาที อ่าน 155 คน) 29 ส.ค. 2559
 
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชารัฐ 
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชารัฐ
(แสดงมา 31 วัน 9 ชั่วโมง 1 นาที อ่าน 85 คน) 26 ส.ค. 2559
 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
(แสดงมา 78 วัน 8 ชั่วโมง 31 นาที อ่าน 403 คน) 11 ก.ค. 2559
 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 9 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 9 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน
(แสดงมา 81 วัน 10 ชั่วโมง 1 นาที อ่าน 184 คน) 8 ก.ค. 2559
 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 10 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 10 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร
(แสดงมา 81 วัน 10 ชั่วโมง 1 นาที อ่าน 167 คน) 8 ก.ค. 2559
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


25 กันยายน 2559 17:31 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home