"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
3895346
Guest online 13
สมาชิก 0

คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557 (NISPA) 
คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557 (NISPA)
(แสดงมา 100 วัน 17 ชั่วโมง 3 นาที อ่าน 2015 คน) 10 ม.ค. 2557
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงแรมมารวย การ์เด้น กทม. 
1.พื้นที่เป้าหมายชายแดน ปี 57 1120 มช. 2.power blo 20 แห่ง 3.กรอบ Ranking เสนอใหม่แก้ไข 11.12.56 4.การดำเนินคดีข้อหาสมคบ สกม. ปปส. 5.คำสั่ง ศพส.19-56 (แผนปฏิบัติการ ปี 57) 6.งบบูรณาการปี57จากระบบโปรแกรมแผน 7.ประชุมNispaแผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติด 8.แผน ๒ การแก้ไขปัญหาผู้เสพ 9.แผน ปี 57 10.ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด 12.รายงานแผนจังหวัดปี2557 13.อบรมโปรแกรมแผนจังหวัดปี57 11.ระบบห้อง Warroomจังหวัด
(แสดงมา 124 วัน 5 ชั่วโมง 3 นาที อ่าน 672 คน) 18 ธ.ค. 2556
 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557 ของ ศพส.จ 
1 2 3 4
(แสดงมา 130 วัน 8 ชั่วโมง 3 นาที อ่าน 1160 คน) 12 ธ.ค. 2556
 
กำหนดการ แบบตอบรับจังหวัด หนังสือเชิญจังหวัด การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงแรมมารวย การ์เด้น กทม. 
1.กำหนดการจังหวัด 2.บันทึก รปส.1 ลงนามถึง มท. 3.แบบตอบรับจังหวัด 4.หนังสือเชิญจังหวัด (ประทับตรา) 5.หนังสือเชิญจังหวัด (ผ่าน ผวจ.) 6.หนังสือเชิญจังหวัด (ผ่านปลัด มท.)
(แสดงมา 133 วัน 9 ชั่วโมง 33 นาที อ่าน 487 คน) 9 ธ.ค. 2556
 
คำสั่ง ศพส. 19/2556 แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557 
คำสั่ง ศพส. 19/2556 แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557
(แสดงมา 187 วัน 12 ชั่วโมง 33 นาที อ่าน 3880 คน) 17 ต.ค. 2556
 
ตารางคะแนนการประเมินความพึงพอใลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดังจังหวัด 
1.2(2).pdf
(แสดงมา 204 วัน 21 ชั่วโมง 3 นาที อ่าน 1062 คน) 30 ก.ย. 2556
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com


18 เมษายน 2557 15:03 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home