"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
4045070
Guest online 5
สมาชิก 0

แนวทางการประเมินผลสถานการณ์และความพึงพอใจระดับจังหวัดปี 2557 
แบบสอบถามสถิติปี 2557
(แสดงมา 7 วัน 8 ชั่วโมง 10 นาที อ่าน 138 คน) 18 ก.ค. 2557
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในห้วงระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2557) 
แนวทางปฏิบัติ 3 เดือน
(แสดงมา 15 วัน 12 ชั่วโมง 10 นาที อ่าน 567 คน) 10 ก.ค. 2557
 
วิธีการแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลและการออกรายงานในระบบ NISPA ตามแบบ คสช.41/57 เบื้องต้น 
วิธีการแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลและการออกรายงานเบื้องต้น
(แสดงมา 31 วัน 20 ชั่วโมง 10 นาที อ่าน 707 คน) 24 มิ.ย. 2557
 
วิธีการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA 
วิธีการนำเข้าข้อมูล
(แสดงมา 35 วัน 22 ชั่วโมง 10 นาที อ่าน 831 คน) 20 มิ.ย. 2557
 
กรอบการรายงานผลการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบในการรายงานตามมาตราการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
กรอบการรายงาน
(แสดงมา 36 วัน 22 ชั่วโมง 40 นาที อ่าน 637 คน) 19 มิ.ย. 2557
 
แบบการรายงานทางนโยบายตามคำสั่ง คสช. ที่ 41/2557 
แบบรายงานตามนโยบายคำสั่ง คสช. ที่41/57[1]
(แสดงมา 36 วัน 22 ชั่วโมง 40 นาที อ่าน 1151 คน) 19 มิ.ย. 2557
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


25 กรกฎาคม 2557 04:40 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home