"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
5193910
Guest online 3
รŠรร’ยชร”ยก 0

แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561
(แสดงมา 7 วัน 10 ชั่วโมง 53 นาที อ่าน 45 คน) 4 ธ.ค. 2560
 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 
บทสรุปผู้บริหารนอกรายงาน ปกรายงาน คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3
(แสดงมา 191 วัน 6 ชั่วโมง 53 นาที อ่าน 919 คน) 7 มิ.ย. 2560
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐
(แสดงมา 375 วัน 2 ชั่วโมง 53 นาที อ่าน 4772 คน) 9 ธ.ค. 2559
 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
(แสดงมา 427 วัน 4 ชั่วโมง 53 นาที อ่าน 842 คน) 19 ต.ค. 2559
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


11 ธันวาคม 2560 07:23 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home