"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
4070845
Guest online 3
สมาชิก 0

โครงการ "๑ จังหวัด ๑ อำเภอนำร่อง 
OPOA_Project.pdf
(แสดงมา 1 วัน 9 ชั่วโมง 5 นาที อ่าน 27 คน) 22 ส.ค. 2557
 
แผนการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. 41/2557 
plan.doc
(แสดงมา 15 วัน 16 ชั่วโมง 5 นาที อ่าน 407 คน) 8 ส.ค. 2557
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 2557 (ปรับปรุง 24 ก.ค. 57) 
แบบรายงาน คสช. 41/57
(แสดงมา 24 วัน 20 ชั่วโมง 35 นาที อ่าน 885 คน) 30 ก.ค. 2557
 
แนวทางการประเมินผลสถานการณ์และความพึงพอใจระดับจังหวัดปี 2557 
แบบสอบถามสถิติปี 2557
(แสดงมา 37 วัน 3 ชั่วโมง 5 นาที อ่าน 385 คน) 18 ก.ค. 2557
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในห้วงระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2557) 
แนวทางปฏิบัติ 3 เดือน
(แสดงมา 45 วัน 7 ชั่วโมง 5 นาที อ่าน 1000 คน) 10 ก.ค. 2557
 
วิธีการแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลและการออกรายงานในระบบ NISPA ตามแบบ คสช.41/57 เบื้องต้น 
วิธีการแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลและการออกรายงานเบื้องต้น
(แสดงมา 61 วัน 15 ชั่วโมง 5 นาที อ่าน 1008 คน) 24 มิ.ย. 2557
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


23 สิงหาคม 2557 08:35 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home