"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
4989462
Guest online 5
รŠรร’ยชร”ยก 0

คู่มือ ระบบการรายงานประชารัฐร่วมใจ 
คู่มือ ระบบการรายงานประชารัฐร่วมใจ
(แสดงมา 24 วัน 7 ชั่วโมง 35 นาที อ่าน 298 คน) 6 มิ.ย. 2559
 
คู่มือการดำเนินงานศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ 
คู่มือการดำเนินงานศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่
(แสดงมา 108 วัน 1 ชั่วโมง 35 นาที อ่าน 1345 คน) 16 มี.ค. 2559
 
โครงการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินงานต่อผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑๐๘๒๕๕๗ 
แนวทางการบันทึกข้อมูลแบบประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง 1/1 ขั้นตอนการค้นหา แบบประเมินตนเอง 1/2 ขั้นตอนการส่งหลักฐาน แบบประเมินตนเอง 2/1 ขั้นตอนการคัดกรอง แบบประเมินตนเอง 2/2 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล แบบประเมินตนเอง 3/1 ขั้นตอนการบำบัด แบบประเมินตนเอง 4/1 ขั้นตอนการติดตาม
(แสดงมา 124 วัน 9 ชั่วโมง 35 นาที อ่าน 1858 คน) 29 ก.พ. 2559
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านยาเสพติด) ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
(แสดงมา 144 วัน 19 ชั่วโมง 35 นาที อ่าน 2666 คน) 9 ก.พ. 2559
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจาปี 2557 และประจาปี 2558 
หลักเกณฑ์การพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจาปี 2557 แล
(แสดงมา 144 วัน 19 ชั่วโมง 35 นาที อ่าน 1659 คน) 9 ก.พ. 2559
 
แบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี 57-58 (จังหวัด) 
แบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี 57-58 (จังหวัด)
(แสดงมา 144 วัน 19 ชั่วโมง 35 นาที อ่าน 2346 คน) 9 ก.พ. 2559
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


29 มิถุนายน 2559 19:35 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home