5660886
Guest online 19
สมาชิก 0

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามบาเสพติด เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติ
(แสดงมา 96 วัน 14 ชั่วโมง 12 นาที อ่าน 716 คน) 21 ก.พ. 2563
 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 285/2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 285/2562
(แสดงมา 121 วัน 2 ชั่วโมง 42 นาที อ่าน 328 คน) 28 ม.ค. 2563
 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 1/2562 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 1/2562 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบ
(แสดงมา 121 วัน 2 ชั่วโมง 42 นาที อ่าน 341 คน) 28 ม.ค. 2563
 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2563 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนล่าง ปี 2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2563 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนล่าง
(แสดงมา 121 วัน 2 ชั่วโมง 42 นาที อ่าน 190 คน) 28 ม.ค. 2563
 
รายงานโครงการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 
โครงการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562
(แสดงมา 164 วัน 12 นาที อ่าน 248 คน) 17 ธ.ค. 2562
 
รายงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 
โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562
(แสดงมา 207 วัน 21 ชั่วโมง 42 นาที อ่าน 187 คน) 4 พ.ย. 2562
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


25 พฤษภาคม 2563 14:12 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home