"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
5047483
Guest online 1
รŠรร’ยชร”ยก 0

โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(แสดงมา 35 วัน 12 ชั่วโมง 58 นาที อ่าน 257 คน) 1 พ.ย. 2559
 
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นําร่องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นําร่องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนประชารัฐร
(แสดงมา 36 วัน 13 ชั่วโมง 28 นาที อ่าน 127 คน) 31 ต.ค. 2559
 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปั
(แสดงมา 36 วัน 13 ชั่วโมง 28 นาที อ่าน 93 คน) 31 ต.ค. 2559
 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
(แสดงมา 48 วัน 19 ชั่วโมง 28 นาที อ่าน 145 คน) 19 ต.ค. 2559
 
เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจฯ ไปสู่การปฏิบัติ วันที่ 2 กันยายน 2559 
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชารัฐ แผนประชารัฐฯ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง ภารกิจ และระบบการขับเคลื่อน โดย เลขาธิการ ป.ป.ส. การปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ โดย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
(แสดงมา 92 วัน 17 ชั่วโมง 28 นาที อ่าน 394 คน) 6 ก.ย. 2559
 
แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ สู่วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ สู่วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ช
(แสดงมา 100 วัน 21 ชั่วโมง 28 นาที อ่าน 405 คน) 29 ส.ค. 2559
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


5 ธันวาคม 2559 19:28 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home