"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
5614120
Guest online 2
รŠรร’ยชร”ยก 0

รายงานโครงการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 
โครงการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562
(แสดงมา 39 วัน 3 ชั่วโมง 5 นาที อ่าน 72 คน) 17 ธ.ค. 2562
 
รายงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 
โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562
(แสดงมา 83 วัน 1 ชั่วโมง 5 นาที อ่าน 36 คน) 4 พ.ย. 2562
 
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 
ปกรายงาน คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 สารบัญตารางจังหวัด ตารางจังหวัด
(แสดงมา 117 วัน 18 ชั่วโมง 5 นาที อ่าน 39 คน) 1 ต.ค. 2562
 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามบาเสพติด เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 
62.pdf
(แสดงมา 433 วัน 8 ชั่วโมง 5 นาที อ่าน 2677 คน) 26 พ.ย. 2561
 
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 3/2561 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561
(แสดงมา 688 วัน 15 ชั่วโมง 35 นาที อ่าน 3381 คน) 21 มี.ค. 2561
 
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561
(แสดงมา 797 วัน 22 ชั่วโมง 5 นาที อ่าน 2671 คน) 4 ธ.ค. 2560
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


24 มกราคม 2563 07:35 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home