"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
4697430
Guest online 11
สมาชิก 0

มติ ครม. (22 พ.ค.57 - 30 ก.ย.58) 
มติ ครม. (22 พ.ค.57 - 30 ก.ย.58)
(แสดงมา 9 วัน 16 ชั่วโมง 45 นาที อ่าน 71 คน) 30 ก.ย. 2558
 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
บทสรุปผู้บริหาร บทที่ 3 บทที่ 2 บทที่ 1 บทสรุปผู้บริหารในรายงาน 5(11).pdf 4(11).pdf 3(13).pdf
(แสดงมา 10 วัน 17 ชั่วโมง 15 นาที อ่าน 80 คน) 29 ก.ย. 2558
 
โครงการประเมินการดำเนินงานตามมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด(Harm Reduction)ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด 
โครงการประเมินการดำเนินงานตามมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด(Harm Reduction)ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด
(แสดงมา 25 วัน 45 นาที อ่าน 134 คน) 15 ก.ย. 2558
 
คำสั่ง ป.ป.ส. ที่ 2 การแก้ไขปัญหาพืชเสพติด 
คำสั่ง ป.ป.ส. ที่ 2 การแก้ไขปัญหาพืชเสพติด
(แสดงมา 36 วัน 6 ชั่วโมง 15 นาที อ่าน 239 คน) 4 ก.ย. 2558
 
คำสั่ง ปปส. ที่ 3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
คำสั่ง ปปส. ที่ 3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
(แสดงมา 36 วัน 6 ชั่วโมง 15 นาที อ่าน 118 คน) 4 ก.ย. 2558
 
ศอ.ปส.5-58 โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบัน 
jop5-58.pdf
(แสดงมา 54 วัน 15 ชั่วโมง 15 นาที อ่าน 448 คน) 17 ส.ค. 2558
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


9 ตุลาคม 2558 12:15 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home