"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
5247597
Guest online 11
รŠรร’ยชร”ยก 0

คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 9/2561 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 
nncmc9-61.pdf.pdf
(แสดงมา 10 วัน 7 ชั่วโมง 9 นาที อ่าน 49 คน) 11 พ.ค. 2561
 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 5/2561 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ 
nncmc5-61.pdf
(แสดงมา 49 วัน 2 ชั่วโมง 39 นาที อ่าน 330 คน) 3 เม.ย. 2561
 
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561 
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 3/2561 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561
(แสดงมา 62 วัน 9 ชั่วโมง 9 นาที อ่าน 541 คน) 21 มี.ค. 2561
 
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561
(แสดงมา 171 วัน 15 ชั่วโมง 39 นาที อ่าน 1143 คน) 4 ธ.ค. 2560
 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 
บทสรุปผู้บริหารนอกรายงาน ปกรายงาน คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3
(แสดงมา 355 วัน 11 ชั่วโมง 39 นาที อ่าน 1566 คน) 7 มิ.ย. 2560
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐
(แสดงมา 539 วัน 7 ชั่วโมง 39 นาที อ่าน 5700 คน) 9 ธ.ค. 2559
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


21 พฤษภาคม 2561 02:09 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home