"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
5030172
Guest online 1
รŠรร’ยชร”ยก 0

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจฯ ไปสู่การปฏิบัติ วันที่ 2 กันยายน 2559 
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชารัฐ แผนประชารัฐฯ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง ภารกิจ และระบบการขับเคลื่อน โดย เลขาธิการ ป.ป.ส. การปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ โดย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
(แสดงมา 25 วัน 13 ชั่วโมง 59 นาที อ่าน 156 คน) 6 ก.ย. 2559
 
แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ สู่วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ สู่วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ช
(แสดงมา 33 วัน 17 ชั่วโมง 59 นาที อ่าน 176 คน) 29 ส.ค. 2559
 
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชารัฐ 
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชารัฐ
(แสดงมา 36 วัน 19 ชั่วโมง 29 นาที อ่าน 91 คน) 26 ส.ค. 2559
 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
(แสดงมา 83 วัน 18 ชั่วโมง 59 นาที อ่าน 411 คน) 11 ก.ค. 2559
 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 9 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 9 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน
(แสดงมา 86 วัน 20 ชั่วโมง 29 นาที อ่าน 188 คน) 8 ก.ค. 2559
 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 10 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร 
ศอ.ปส. คำสั่งที่ 10 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร
(แสดงมา 86 วัน 20 ชั่วโมง 29 นาที อ่าน 169 คน) 8 ก.ค. 2559
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


1 ตุลาคม 2559 01:29 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home